Image
muur volgeklad met graffiti met vredesteken en het woord IMAGINE in goud geschilderd

Waarom pleiten voor vrede in tijden van oorlog?

Q&A

Waarom is de flashmob actie gefocust op Oekraïne?  Wat met andere oorlogen of geweld? In Israël-Palestina bijvoorbeeld?

Oorlog en geweld is nooit een goede oplossing voor conflicten. We veroordelen het geweld in alle conflicten, ook in bijvoorbeeld het Israël-Palestina conflict. Ook voor dit conflict dient er door onderhandelingen een akkoord te komen binnen het kader van het internationaal humanitair recht. Pax Christi staat ook in dit conflict aan de zijde van de meest verdrukten en steunt mensen aan Palestijnse en Israëlische zijde die kiezen voor de weg van vrede.

In elk conflict is de weg naar vrede specifiek. Met deze flashmob vragen we een concrete oplossing voor het specifieke conflict in Oekraïne. Dat vragen we van onze leiders: dat ze in dit conflict concrete stappen zetten.
 

Waarom zet Pax Christi zich in voor mensen in Oekraïne en Rusland?

Pax Christi Vlaanderen heeft een pak ervaring dankzij 30 jaar werk op het terrein in Centraal- en Oost-Europa. Ingebed in de internationale vredesbeweging Pax Christi hebben we connecties en expertise. Overal, ook in de zwaarst getroffen gebieden, zijn er groepen actief die ijveren voor democratie, mensenrechten, rechtvaardigheid en vrede, en dit op een geweldloze manier. Pax Christi steunt hen in hun strijd, bv. tijdens de Joegoslavië-oorlog of de oorlog in Tsjetsjenië. Vanaf de bezetting van de Krim en de gewapende strijd in Oost-Oekraïne in 2014 zet Pax Christi ook in op vrede voor Oekraïne.

Wat is de kernboodschap van Pax Christi?

Oorlogen maken steeds slachtoffers, vooral onder de meest kwetsbaren. Onze connecties op het terrein zijn in vele gevallen pleitbezorgers voor de verbetering van hun lot. Concreet gaat het om vrouwen, kinderen, gevangenen, gewetensbezwaarden, mensenrechtenactivisten of minderheden. Hen een stem geven is cruciaal opdat het geweld en het onrecht zichtbaar worden en blijven. Enkel door conflicten aan de wortel aan te pakken kan er sprake zijn van duurzame vrede. Burgers – vooral zij die behoren tot een kwetsbare groep - maken daarom onlosmakelijk deel uit van het proces van conflicttransformatie. Willen wij een rechtvaardige vrede tot stand brengen, dan moeten deze stemmen gehoord worden.

Wat doet Pax Christi om (kwetsbare) burgers of groepen een stem te geven?

Pax Christi geeft een platform aan deze stemmen door te luisteren naar de verhalen van mensen en groepen die onrecht ervaren, zoals ook in de oorlog in Oekraïne. Zij getuigen over dood en vernieling, over mishandeling en miskenning, over onderdrukking en gevangenschap. Maar onze connecties spreken ook over de nood aan verandering, over hoop op vrede en veiligheid en over rechtvaardige oplossingen. De spiraal van geweld kan niet doorbroken worden met meer geweld, zeker niet als dit niet gepaard gaat met de nodige omzichtigheid zoals bepleit wordt in de VN-richtlijn Responsibility to Protect. Snel verzeilen strijdende partijen in een wapenwedloop. Met meer doden tot gevolg en een lege (staats)kas. We zijn het aan de kwetsbare burgers verplicht om te zoeken naar andere wegen dan wapens en dodelijk geweld om te komen tot duurzame vrede. 

Waarom ijvert Pax Christi voor onderhandelde vrede?

Om te komen tot duurzame vrede moeten we werken aan de-escalatie en een diplomatiek onderhandelde vrede. Elke dag zonder diplomatieke inspanningen is een dag verloren. Elke dag met meer bommen en kogels is een dag van droefenis en rouw. Zoveel middelen er worden ingezet op vlak van militaire acties, zouden moeten gestoken worden in communicatie, bemiddeling en onderhandeling. Zonder einddatum. Want die staat er ook niet op militaire campagnes. Wapens zwijgen maar als het geld op is. Zolang kunnen we niet wachten, omwille van de onschuldige burgers die dagelijks sterven. Omwille ook van de natuur die zwaar vervuild wordt en de infrastructuur die vernield wordt, en waarvan herstel grote budgetten zal vergen. 

Hoe gaat Pax Christi te werk?

Pax Christi werkt op verschillende manieren om haar doel te bereiken. Ze bevraagt de mensen waarover het gaat en houdt vinger aan de pols. Ze schrijft analyses en brengt opinies in de media. Ze organiseert acties en campagnes (zoals betogingen, vredeswakes en stiltecirkels), maar ook vorming en debat. Ze richt zich tot de beleidsmakers om werk te maken van een echte vredespolitiek en om internationaal te ijveren voor vredesdiplomatie en onderhandelingen. En waar nodig brengt ze mensen samen om capaciteiten te bundelen, om verbinding te leggen tussen mensen of groepen en om dialoog en samenwerking te bevorderen.

Oktober 2023