Image

Symbolische actie voor respect voor mensenrechten van migranten

Migratie
Persbericht

Vandaag op 10 december, Internationale Dag van de Mensenrechten, slaat Vluchtelingenwerk Vlaanderen de handen in elkaar met heel wat middenveldorganisaties om de huidige opvangcrisis aan te kaarten. Ze komen samen voor de kantoren van Dienst Vreemdelingenzaken en steken symbolisch kaarsen aan en roepen op die manier samen de Dienst Vreemdelingenzaken en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op om de mensenrechten van migranten in België te respecteren, ongeacht hun verblijfssituatie!

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ, ABVV-FGTB, Vlaams ABVV, CSC-ACV, CSC-ACV, Bruxelles.Brussel,  MOC, Beweging.net, Pax Christi, JRS Belgium, Liga voor Mensenrechten, Ligue des droits humains, PAC – Présence et Action Culturelles, Caritas International, Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, Dokters Van De Wereld, Le Monde des possibles, Aide aux personnes déplacées, Point d'Appui, Centre des immigrés Namur Luxembourg, Service social juif, Cap Migrants, SAAMO en Burgeplatform BXL Refugees roepen op die manier samen de Dienst Vreemdelingenzaken en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op om de mensenrechten van migranten in België te respecteren, ongeacht hun verblijfssituatie!

Alle mensen, waar zij zich ook bevinden, hebben een aantal onvervreemdbare fundamentele rechten. Om er een aantal te noemen: het recht op waardigheid, op fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en lonen, op gezonde huisvesting, op een zo goed mogelijke gezondheid, op eerbiediging van hun privé- en gezinsleven... In België blijven deze rechten voor te veel mensen fictie.

OPVANGCRISIS 

Zo willen we aanklagen dat sinds 19 oktober asielzoekers op straat slapen en nauwelijks de mogelijkheid krijgen om hun asielaanvraag in te dienen. Vandaag zien wij nog altijd geen verbetering: een grote groep mensen slaapt al weken op straat in mensonterende omstandigheden. Vooral alleenstaande mannen zijn hier de dupe van, maar deze week stonden ook niet-begeleide minderjarigen op straat. 

Concreet gaat het over gemiddeld 87 mensen per werkdag die (sinds 19 oktober) op straat belanden en 108 mensen per werkdag (per werkdag hier weglaten) (sinds 16 november) die geen asielaanvraag kunnen indienen. Het recht op opvang en het recht op asiel zijn internationaal verankerde mensenrechten en vormen de fundamenten van het vreemdelingenrecht, waar niet licht over gegaan mag worden.

Wanneer we vaststellen dat de federale regering, in de huidige noodsituatie, pistes afwijst om noodopvang te organiseren in leegstaande hotelkamers, omdat dit een verkeerd signaal zou geven, kunnen we alleen maar vaststellen dat politieke overwegingen de overhand nemen op het respect voor mensenrechten.

GESLOTEN CENTRA

Wij stellen ook de detentie van migranten in gesloten centra aan de kaak. Vrijheidsberoving is een maatregel die de menselijke waardigheid schendt en waar dus ontzettend voorzichtig mee omgesprongen moet worden.

Tot onze grote verbazing stellen we vast dat vandaag mensen worden opgesloten, zelfs wanneer zij aan alle voorwaarden voor toegang tot het grondgebied hebben voldaan. De onlangs bekend geworden gevallen van buitenlandse studenten, die over het vereiste visum beschikten, maar alsnog in een gesloten centrum werden geplaatst, illustreren dit.

MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF

Enkele tienduizenden mensen wonen in België zonder verblijfsvergunning. Het gaat hier over kinderen, alleenstaande mensen, eenoudergezinnen, bejaarden. Kerngezond of ernstig ziek, jong of oud, er wordt geen onderscheid gemaakt.

Migranten zonder papieren worden in het bijzonder blootgesteld aan mensenrechtenschendingen. Hun administratieve status zorgt ervoor dat ze risico lopen op misbruik en economische uitbuiting. Deze uitbuiting vertaalt zich in onbetaald loon, arbeidsongevallen die niet door de werkgever worden vergoed, uitsluiting van sociale bescherming en geen recht op een minimumloon.

Vanuit mensenrechtenstandpunt schiet het huidige humanitaire regularisatiebeleid tekort. Dat werd ook door het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (OCHCR) aangekaart. Het dompelt migranten zonder papieren onder in bestaansonzekerheid, ook al is hun privé- en gezinsleven soms al vele jaren in België gevestigd.

Een duidelijk, transparant en billijk beleid voor de afgifte van verblijfsvergunningen is van essentieel belang om een einde te maken aan deze mensenrechtenschendingen.

Vandaag, 10 december, dé dag waarop de mensenrechten worden gevierd, werden van 17u tot 19u symbolisch kaarsen aangestoken voor de kantoren van de Dienst Vreemdelingenzaken. Hiermee willen we ons verzet in de verf zetten tegen de herhaalde mensenrechtenschendingen ten aanzien van migranten en mensen op de vlucht, waar de federale overheid voor verantwoordelijk is.

 

Perscontact: Joost Depotter / 0478599720

[email protected]

 

© Adobe Stock / freshidea