Pax Christi International: diplomatie tussen VS en Noord-Korea is hoognodig | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi International: diplomatie tussen VS en Noord-Korea is hoognodig

Pax Christi International roept de leiders van de Verenigde Staten en Noord-Korea op om de opruiende retoriek en dreiging met acties tegen elkaar stop te zetten. Die hebben de spanningen en al gevoelige relaties in de regio nog doen toenemen en daarmee de kansen op een rampzalige confrontatie vergroot.

Pax Christi International roept alle betrokken partijen en de internationale gemeenschap in de schoot van de VN-Veiligheidsraad op om de nodige voorwaarden te scheppen voor een bedachtzame, gematigde en productieve diplomatie.

De agressieve acties van de twee naties hebben een al precaire situatie nog verder gedestabiliseerd. Daarmee hebben zij de regio, en de wereld, meer in de richting van een oorlog gemanoeuvreerd. Het gebulder en de grootspraak van de leiders van deze twee naties ondermijnen de inspanningen om heikele kwesties constructief en met de veiligheid van iedereen voor ogen op te lossen.

De totaal onverantwoorde en patserige wederzijdse dreigementen met nucleair geschut door de twee leiders kunnen alleen maar afschuw wekken, zeker nu de herdenkingen van de immense vernietiging na de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki van 1945 recent achter ons liggen.

Net nu 122 VN-lidstaten een verdrag ondertekenden om kernwapens in welke vorm ook te verbieden, is het onvoorstelbaar dat wij dit soort nucleaire waaghalzerij moeten meemaken. Degelijke acties die ons aan de rand van een oorlog brengen, moesten al lang op de schroothoop van de geschiedenis beland zijn.

Pax Christi International dringt er bij de VS en andere kernwapenstaten in de sterkste termen op aan om de verplichtingen tot ontwapening zoals gesteld in het Non-proliferatieverdrag na te komen. Zij pleiten er bij Noord-Korea voor om het verdrag opnieuw te erkennen. Het dispuut tussen de VS en Noord-Korea illustreert eens te meer hoe het bestaan van kernwapens de collectieve onveiligheid aanzwengelt.

Een crisis biedt anderzijds ook kansen. Van bij zijn eerste stappen naar de ontwikkeling van kernwapens heeft Noord-Korea telkens opnieuw twee dingen aan de VS gevraagd: de verzekering dat er geen door de VS uitgevoerde of goedgekeurde aanvallen op hun land zouden plaatshebben, en de erkenning van de Democratische Volksrepubliek Korea als onafhankelijke staat. De tijd is rijp om rechtstreekse onderhandelingen op te starten – zo mogelijk in de context van het zespartijenoverleg – om tot een vredesakkoord te komen dat een definitief einde maakt aan de oorlog op het Koreaans schiereiland en aan het lijden en de isolatie van het Noord-Koreaanse volk; om de Noord-Koreaanse (nucleaire) rakettesten te staken; om de provocerende gezamenlijke militaire oefeningen door de VS, Japan en Zuid-Korea stop te zetten; en om tot wederzijdse kernontwapening te komen als onderdeel van de wereldwijde inspanningen om kernwapens uit te bannen.

Pax Christi International is een beweging opgericht op basis van het principe van dialoog en het harde, ingetogen werk van verzoening. Wij zijn het aan de nagedachtenis van de slachtoffers van Hiroshima en Nagasaki verplicht de wereld te wijzen op de verschrikkelijke, onvoorstelbare gevolgen van het gebruik van kernwapens. Wij sluiten ons aan bij al diegenen die aansporen tot diplomatie als weg naar vrede.

Lees de originele verklaring (in het Engels)

Lees ook: Pax Christi International en de herdenking van de atoomaanvallen

Foto: Demilitarized zone tussen Noord- en Zuid-Korea, gezien vanuit Noord-Korea/Brodie Karel/Creative Commons.